Algemene Voorwaarden

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en moeten alle klanten minimaal 18 jaar oud zijn om onze producten te kopen. Als u het er niet mee eens bent, sluit u af en negeert u de informatie in dit document. Mitra Genie Kratom behoudt zich het recht voor om dit document op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Daarom moet u deze pagina altijd bekijken voordat u deze website en / of services gebruikt, om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt waaronder u toegang krijgt. Uw gebruik van deze website wordt beheerst door deze voorwaarden en het privacybeleid van Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com), dat hierin door deze verwijzing is opgenomen. Bij het gebruik van deze website is het u verboden om informatie, producten of diensten verkregen of bekeken op deze website te wijzigen, verspreiden, verzenden, reproduceren, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen. U mag echter wel papieren exemplaren van materiaal op deze website weergeven, downloaden of afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zolang u de inhoud niet wijzigt of copyright, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen verwijdert. Elk ander gebruik van de informatie op deze website is verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het gebruik van informatie op deze website biedt informatie die, hoewel nuttig, niet mag worden gebruikt ter vervanging van het advies van uw eigen adviseur. De informatie op deze website is niet bedoeld om te worden gebruikt om een ​​medische aandoening of ziekte te diagnosticeren. Producten op deze website worden uitsluitend verkocht voor etnobotanische onderzoeksdoeleinden. Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) behoudt zich het recht voor om eventuele onjuistheden of typografische fouten in de informatie op deze website te corrigeren en is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt en prijzen en beschikbaarheid van goederen en diensten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De aangeboden inhoud is niet bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld om u specifiek advies te geven, en mag in dat opzicht niet worden gebruikt. U mag niet handelen of vertrouwen op de inhoud zonder het advies van een professional in te winnen.

Vrijwaring u stemt er hierbij mee in om mitra genie kratom en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, managers, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij die verschuldigd is naar of voortvloeiend uit uw gebruik van de inhoud op deze website, of inhoud die u indient, plaatst of verzendt via deze website, uw gebruik van deze website, uw verbinding met deze website, uw schending van deze voorwaarden en voorwaarden, of uw schending van rechten van een ander. Deze website is over het algemeen beschikbaar voor gebruikers van vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week, driehonderdvijfenzestig (365) dagen per jaar. Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) behoudt zich echter het recht voor om onze website op elk moment, om welke reden dan ook en voor elke tijdsduur - onbereikbaar te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat urbnspice (www.urbnspice.co.uk) niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke onderbreking, opschorting of beëindiging van deze website en / of de diensten of producten daarin opgenomen. Na acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden geeft Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) u toestemming om de inhoud op de website uitsluitend voor persoonlijk gebruik te bekijken. Bij het gebruik van deze website mag u geen informatie uploaden, verspreiden of anderszins publiceren op deze website die als obsceen, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, illegaal, een inbreuk op de privacyrechten of anderszins aanstootgevend kan worden beschouwd, of een overtreding van een wet vormen of aanmoedigen. Behalve die individueel identificeerbare informatie die van u is verzameld in overeenstemming met ons privacybeleid, worden alle opmerkingen, opmerkingen, suggesties, ideeën of andere gecommuniceerde informatie het exclusieve eigendom van Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) en u verleent aan urbnspice (www.mitrageniekratom.com) een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om deze te gebruiken of te reproduceren. Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) is vrij om dergelijke informatie voor alle doeleinden te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of te analyseren en is op geen enkele manier verplicht om u voor dergelijke informatie te compenseren.

De producten die wij aanbieden zijn uitsluitend bedoeld voor etnobotanisch onderzoek. Bij de aankoop van een van deze artikelen erkent de klant dat er risico's zijn verbonden aan het verbruik of de distributie van deze producten. Deze producten zijn niet bedoeld voor gebruik als voedseladditieven, medicijnen, cosmetica, huishoudelijke chemicaliën of andere ongepaste toepassingen. De vermelding van een materiaal op deze site vormt geen licentie voor het gebruik ervan in strijd met enig octrooi. Alle klanten verklaren en garanderen dat zij door hun eigen beoordeling en studie volledig op de hoogte zijn van en op de hoogte zijn van het volgende: Overheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van en de blootstelling aan alle producten. De gezondheids- en veiligheidsrisico's in verband met de omgang met de producten die ze kopen. De noodzaak van een adequate waarschuwing voor de gezondheids- en veiligheidsrisico's in verband met producten. Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) behoudt zich het recht voor om de verkoop van producten aan onbevoegde personen te beperken en / of te weigeren als we redenen hebben om aan te nemen dat er misbruik zal plaatsvinden.

Alle klanten moeten minimaal 18 jaar oud zijn om onze producten te kopen. In geen geval is urbnspice of enige gelieerde onderneming aansprakelijk voor gevolgschade, ongeacht of kopers contractueel, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins claimen. Als directe overweging om de verkoop van een product aan de koper goed te keuren, stemt de koper ermee in ons te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims, kosten, verliezen en aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeien uit de behandeling, het bezit en / of het gebruik van de koper door de koper. product, of het nu alleen wordt gebruikt of in combinatie met een andere stof. Elke verkoop wordt anders geweigerd.

Producten op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor laboratoriumonderzoek en tenzij anders vermeld, mogen ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot diagnostische doeleinden, in voedselgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen of cosmetica voor mensen of dieren of voor commerciële doeleinden. doeleinden. De koper gaat ermee akkoord dat de producten niet zijn gesteriliseerd of getest door Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) op veiligheid en werkzaamheid in voedsel, medicijnen, medische apparatuur, cosmetica, commercieel of ander gebruik. De koper garandeert verder dat materiaal dat met een product is geproduceerd, niet wordt vervalst of verkeerd wordt gebrandmerkt in de zin van de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act en geen materiaal mag zijn dat volgens de artikelen 404, 505 of 512 van de wet niet mag zijn , worden geïntroduceerd in de handel tussen staten. De koper realiseert zich dat, aangezien de producten van Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com), tenzij anders vermeld, uitsluitend bestemd zijn voor onderzoeksdoeleinden, ze mogelijk niet op de inventarislijst van de Toxic Substances Control Act (TSCA) staan. De koper neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten die zijn gekocht op www.mitrageniekratom.com, zijn goedgekeurd voor gebruik onder TSCA, indien van toepassing.

De Koper heeft de verantwoordelijkheid om de gevaren te verifiëren en om verder onderzoek te doen dat nodig is om de gevaren te leren die verbonden zijn aan het gebruik van producten gekocht van Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com). Producten die bij Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) zijn gekocht, worden, tenzij anders vermeld, niet beschouwd als voedingsmiddelen, medicijnen, medische hulpmiddelen of cosmetica. Alle aangeboden producten en diensten zijn uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden. In geen geval mag / mag een van deze materialen worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of voor menselijke consumptie. Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) is niet aansprakelijk voor enige schade die kan worden veroorzaakt door nalatigheid, misbruik of andere onvoorziene zaken.

Algemene voorwaarden en alle hierin opgenomen of genoemde voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en het onderwerp hiervan, en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten ( hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en mag niet worden gewijzigd of aangepast behalve schriftelijk, of door Mitra Genie Kratom (www.mitrageniekratom.com) die dergelijke wijzigingen of aanpassingen aanbrengt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.